..:SAPLASTIC.JSC:.. Chuyên nghiệp trong nghành sản xuất bao bì nhựa mềm cao cấp, bao bì màng ghép phức hợp
Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn vẫn hoạt động bình thường
Công ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn vẫn hoạt động bình thường
Tòa án sẽ đưa ra phán quyết có phá sản hay không!
Tòa án sẽ đưa ra phán quyết có phá sản hay không!
Đơn đề nghị xem xét - Gửi các Cơ Quan Truyền Thông
Đơn đề nghị xem xét - Gửi các Cơ Quan Truyền Thông
Giải trình ý kiến ngoại trừ
Giải trình ý kiến ngoại trừ
Giải trình chênh lệch LN 2019
Giải trình chênh lệch LN 2019
Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Đã Kiểm Toán 2019
Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Đã Kiểm Toán 2019