Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Tổng Hợp 2018 - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Tổng Hợp 2018

pdf   print   Email

SPP Công bố Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Tổng Hợp 2018  tại đây

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa BCTC Kiểm Toán 2018 và BCTC Quý 4-2018 tại đây

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 và 2017 tại đây

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 1,159,250
Top