Báo cáo tài chính - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1-2020

SPP công bố: Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý 1.2020

Giải trình ý kiến ngoại trừ

Giải trình ý kiến ngoại trừ

Giải trình chênh lệch LN 2019

Giải trình chênh lệch LN 2019

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Đã Kiểm Toán 2019

Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Đã Kiểm Toán 2019

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 1,522,665
Top