Báo cáo tài chính - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Bản Giải Trình Chênh Lệch LN Quý 1-2018

Bản Giải Trình Chênh Lệch LN Quý 1-2018

Báo Cáo Tài Chính Quý 1-2018

Báo Cáo Tài Chính Quý 1-2018

Báo Cáo Thường Niên 2017

Công Ty CP Bao Bì Nhựa Sài Gòn công bố Báo Cáo Thưởng Niên 2017

Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2017

Báo Cáo Tài Chính đã được kiểm toán năm 2017

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 792,905
Top